प्रसिद्धः सामाजिकपरिष्कर्ता व्यापारी च आसीत् रामस्वामि नाय्कर्। तमिल्नाडु राज्यस्य ईरोड् मध्ये जन्मप्राप्तः एषः युक्तिवादस्य प्रचारकः आसीत्।