स्विस् देशीयः विश्वप्रसिद्धः टेन्नीस् क्रीडाकारः। सर्वाधिकग्रान्ड्स्लाम् विजयः अस्य नाम्नि एव भवति। विश्वे टेन्नीस् क्रीडाकारेषु बहुकालम् प्रथमस्थानमलङ्कृतवान् अयम्।