पञ्जाब् राज्यस्य सिंह इति विख्यातः स्वातन्त्र्यसमरसेनानी आसीत् लाला लज्पत् रायी। लाल् बाल् पाल् इति विख्यातेषु क्रान्तिकारिदेशभक्तत्रये अयम् अन्यतमः। भारतीयबलिदानदिनत्वेन च अस्य जन्मदिनम् आचर्यते।