विश्वविख्यातः चित्रकारः डाविञ्ची महोदयः शिल्पिः, वास्तुशिल्पिः, शास्त्रज्ञः, शरीरशास्त्रविद्ग्धः, संगीतज्ञः, लेखकः च आसीत्।