साहित्यकारः, तत्त्वचिन्तकः चासीत् लियो निक्कोलेविच् टोल्सटोय्। वार् आन्ट् पीस्, अन्ना करेनिना अनयोः ग्रन्थयोः रचनया अयं विश्वप्रसिद्धः जातः। महात्मा गान्धि,मार्टिन् लूतर् किङ् प्रभृतयः अस्यअहिंसासिद्धान्ते प्रचोदिताः आसन्।