ब्रयिन् लिपेः उपज्ञाता आसीत् लूयीस् ब्रयिली। अनेन आविष्कृतः ब्रयिन् लिपिः अधुनापि अन्धानां कृते महत् साहाय्यम् आचरति।