कैरलीसाहित्यनिरूपकोयं संस्कृतादिबहुभाषा पण्डितः आसीत्। विचारवेदि, साहितीदर्शनम्, तूलिकाचित्रङ्ङल् इत्यादयः तस्य ग्रन्थाः। स्वदेशाभिमानि इति पत्रिकायाः स्थापकः भवति।