विंशतितमे शतके केरलनवोत्थानाचार्येषु प्रमुखः आसीत् वाग्भटानन्दः। विग्रहाराधना, मन्त्रवादः इत्यादीनि अर्थशून्यानि इत्युद्घोषितवान् सः आनाचारान् प्रति विरोधः प्रदर्शितवान्। आत्मविद्यासंघप्रवर्तकः आसीत्। सामाजिकपरिष्कर्तायं वर्णव्यवस्थोन्मूलनाय प्रयत्नः अकरोत्। अधःस्थितानां औन्नत्यर्थं विद्यालयाः, तथा कर्षकवित्तकोशाः, अभिनवकेरलम् इति पत्रिका च अनेन स्थापिताः। अनेन आरब्धः सहकरणसंघः एव इदानीं भारते बृहत्तमा ऊराळुङ्कल् लेबर् कोण्ट्राक्ट् सोसैटी इति संस्था अभवत्।