विन्सन्ट् विल्यं वान्गोग् विश्वविख्यातः डच् देशीयः चित्रकारः भवति। 37 तमे वयसि अप्रसिद्धः अयं स्वयमेव जीवत्यागमकरोत्। किन्तु मरणानन्तरं तस्य प्रशस्तिः विश्वं सम्पूर्णं प्राचरत्। लोके अमूल्यनिधिरिव तस्य चित्रकलासृष्टिः संरक्ष्यते।