विश्वप्रसिद्धः भारतीयशास्त्रकारः भवति। भारतीयबहिराकाशपद्धतेः पिता इति सर्वैः आद्रियमाणः भवत्ययम्। पद्मभूषण् तथा पद्मविभूषण् पुरस्कारैः सम्मानितः चायम्।