महात्मागान्धिनः भूधानप्रस्थानस्य पोषकश्चासीत् विनायक् नरहरि विनोबा भावे। जनसेवनमेव स्वजीवनलक्ष्यमिति मत्वा कृतभूरिप्रयत्नः एषः मुम्बई मध्ये जनिमलभत। सामाजिकपरिष्करणे प्रथमः मागससेपुरस्कारः अनेन प्राप्तः।