कुसुमाग्रज् इति विख्यातः मरात्ता कविः लेखकश्चासीत् विष्णु वामन् षिर्वाड्कर् महोदयः। भारतस्य परमोन्नतसाहित्यपुरस्कारः ज्ञानपीठपुरस्कारः 1987 तमे वर्षे अनेन प्राप्तः।