प्रसिद्धः इन्डो – आङ्ग्लिक् लेखकः भवति। 2001 तमे वर्षे साहित्यस्य नोबेल् पुरस्कारः अनेन प्राप्तः। गरिल्लास्, माजिक् सीड्स्, हाफ् ए लैफ् इत्यादयः प्रधानग्रन्थाः।