वटक्के कूट्टाल नारायणन्कुट्टि नायर् इति पूर्णनाम। मलयालसाहित्ये सविशेषरचनाशैल्या हास्यात्मक – चिन्तोद्दीपकरचनया च वि. के. एन्. महाभागः श्रद्धेयः आसीत्।