स्वतन्त्रभारतस्य चतुर्थः राष्ट्रपतिरयम्। केन्द्रमन्त्री, केरला मैसूरु उत्तरप्रदेशराज्येषु राज्यपालः, उपराष्ट्रपति स्थानेषु च राष्ट्रसेवाम् अकरोत्।