पाञ्चालकुरिश्शीनृपः आङ्गलेयानां साम्राज्यमोहं प्रथममेव अवगत्य आङ्गलेयान् पराजयितुं युद्धं कृतवान्। अयं धीरः देशाभिमानी च। 1760 January 3 दिनाङ्के जनिमलभत।