विख्यातः सैद्धान्तिकः स्वातन्त्र्यसमरसेनानी चासीत् विनायकदामोदरसवर्करः। क्रान्तिकारी देशस्नेही इति महात्मागान्धि महाभागेन उद्घोषितः अयं भारतस्य स्वतन्त्रतासंग्रामे भागं गृह्णन्  बहूनि वर्षाणि कारगृहवासं अन्वभवत्।