पुरातनभारते तिरुवितांकूर् राज्ये बालरामवर्म महाराजस्य प्रधानसचिवः (दलवा) स्थानम् अलङ्कृतवान्। अङ्गलाधिनिवेशं प्रतिरुध्य वीरनायकः अभवत्। अयं धीरदेशाभिमानी कुण्डराविज्ञापनकर्तृत्वेन प्रसिद्धः।