आधुनिकभारतस्य प्रतिभासम्पन्नः गणितशास्त्रज्ञः भवति श्रीनिवासरामानुजन् अय्यङ्कार्। रामानुजस्य 125 तमजन्मवार्षिकस्य स्मरणार्थं 2012 तमवर्षं गणितशास्त्रवर्षत्वेन आचरितम्। तस्मिन्नवसरे प्रधानमन्त्रिणा अस्य जन्मदिवसः (डिसम्बर् 22) देशीयगणितशास्त्रदिवसः इति उद्घोषितः। केम्ब्रिड्ज् विश्वविद्यालयस्य फेल्लो पदम् आरूढः प्रथमभारतीयः आसीत् रामानुजः।