भारतीयाधुनिकाध्यात्मिकाचार्येषु प्रमुख आसीत् श्रीरामकृष्णपरमहंसः। स्वामिविवेकानन्दस्य गुरुः आसीत्। ईश्वरसाक्षात्काराय कर्म एव प्रधानं भवति इत्याशयप्रचारकः आसीत्। श्रीशारदादेवी तस्य पत्नी आसीत्।