विश्वेस्मिन् प्रसिद्धः भारतस्य ऐतिहासिक क्रिकट् क्रीडकः अयं राज्यसभासदस्यः भवति। न केवलं भारतीयानां परन्तु विश्वमानवानां हृदयेषु आधुनापि क्रिकट् क्रीडायां देवः इति परिलसति सच्चिन् । अन्ताराष्ट्रियक्रिकट् क्रीडासु शतं शतकयुक्तं (सेन्च्वरी) सर्वाधिकान् अङ्कान् (रण्स्) प्राप्तवानयं भारतरत्ना, राजीव् गान्धी खेल् रत्ना, पद्मविभूषण् इत्यादिभिः पुरस्कारैः आदृतः।