विश्वप्रसिद्धः चलचित्रनिदेशकः भवत्ययम्। कोल्कत्तायां कलापैतृकसम्पन्ने कुटुम्बे लब्धजन्मः अयम्। पथेर् पाञ्जाली, अपाराजितो, अपूर्सन्सार् इति त्रीणि चलचित्राणि तस्य नाम चलचित्रलोके प्रतिष्ठामदात्। भारतरत्नम् तथा ओस्कार् इत्यादि बहुविधपुरस्कारैः पद्मापुरस्कारैः च सः समादृतः।