भारतस्य नैटिन्गेल्  इति प्रसिद्धा इयं स्वातन्त्र्यसमरनायिका कवयित्री चासीत्। लवणसत्याग्रहसमये स्त्रीणां नेत्री आसीत्।