ब्रिट्टन् – इन्ट्यन् उपन्यासकारः, आख्यायिकाकरश्च अस्ति सल्मान् रुष्दी। तस्य मिड्नैट्ट्स् चिल्ड्रन् इति ग्रन्थाय बुक्कर् पुरस्कारः प्राप्तः। बुक्कर् ओफ् बुक्केर्स् इति विशिष्टपुरस्कारः अपि तस्मै प्राप्तः।