मनश्शास्त्रशाखायाः प्रधानाचार्यः अयं मनोरोगचिकित्सापद्धतीं आविष्कृतवत्सु प्रमुखः गण्यते। इन्टर्प्रटेषन् ओफ् ड्रीम्स्, बियोण्ड् द प्लषर् प्रिन्सिप्ल्स्, ईगो आन्ट् द ऐडी इत्यादयः तेन विरचिताः ग्रन्थाः भवन्ति।