भारतीयः प्रमुखः परिस्थितिसंरक्षकः भवति सुन्दर्लाल् बहुगुणा। चिप्को आन्दोलनस्य टेहरि जलसम्भरणीविरुद्धान्दोलनस्य च नायक: आसीत्। पद्मविभूषण् पुरस्कारेण राष्ट्रं तं बह्वमन्यत।