भारते लब्धजन्मः प्रथितः भौतिकशास्त्रज्ञः सुब्रह्मण्यं चन्द्रशेखर् (एस्. चन्द्रशेखर्) महोदयः 1910 October 19 तमे अविभक्तभारते लाहोर् मध्ये जनिमलभत। 1983 तमे वर्षे भौतिकशास्त्रगवेषणाय नोबेल् पुरस्कारः प्राप्तः। चन्द्रशेखरस्य पितुःसहोदरपुत्रः अस्ति सी. वी. रामः।