भारतीयस्वतन्त्रतान्दोलनस्य प्रधाननेता भवति सुभाष् चन्द्र बोस्। इन्त्यन् नाषणल् आर्मी इति भारतीयस्वतन्त्रतान्दोलनस्य सायुधविप्लवसङ्घस्य स्थापकश्च भवति। ताय्वान् देशे प्रवृत्तायां वैमालिकदुर्घटनायां अस्य मृतिरभवत् इति अनुमीयते।