विख्यातः ब्रिटिष् – भौतिकशास्त्रकारः अयं सैद्धान्तिकज्योतिशास्त्रपण्डितश्च भवति। प्रपञ्चोद्भवमधिकृत्य ए ब्रीफ् हिस्टरी ओफ् टैम् इति प्रसिद्धशास्त्रग्रन्थः अनेन विरचितः। नाडीव्यूहरोगबाधितोऽयं शास्त्रलोके सर्वदा मग्नः आसीत्।