आप्पिल् कम्प्यूट्टर् संस्थायाः स्थापकेषु अन्यतमः भवत्येषः। आप्पिल् 1 इत्यस्य रूपकल्पनायां प्रधानयोगदानम् अस्यैव आसीत्।