सामाजिकपरिष्कर्ता वेदज्ञश्चासीदयम्। गोरक्षणं, विधवा स्त्रीणां विवाहः, अग्निहोत्रस्य पुनरुज्जीवनम् इत्यादीनां कार्याणां प्रचारकः आसीत्। आर्यसमाजस्य प्रवर्तकोऽयं सत्यार्थप्रकाशः इति स्वरचिते युगपरिवर्तिनि ग्रन्थे समाजे प्रचलिताननेकान् अन्धविश्वासान् समूलम् उत्पाटितवान्।