वेदान्ततत्वशास्त्रस्य आधुनिककालवक्ता भारतीयानां मनांसि अधुनापि जाज्वल्यमानः आत्मीयाचार्यः भवति स्वामिविवेकानन्दः। श्रीरामकृष्णपरमहंसस्य प्रधानशिष्यः अयं श्रीरामकृष्णमठस्य तथा श्रीरामकृष्णमिषन् संस्थायाः च स्थापकः भवति।