केरलीयः आध्यात्मिकाचार्यः अयं एरणाकुलम् जिल्लायां जनिमलभत। शिवानन्दस्वामिनः तपोवनस्वामिनः च शिष्यः अयम्। भारतीयस्वतन्त्रता प्रस्थाने भागं गृहीतवान् अयम् समूहिकपरिष्कर्ता अपि आसीत्।