प्रमुखः हिन्दी कविरयं पद्मविभूषणेन भारतसर्वकारेण सम्मानितः। भारतस्य स्वतन्त्रता संग्रामे महात्मागान्धीवर्येण साकम् भागं गृहीतवान्। मधुशाला, ताराहार् इत्यादयः अस्य प्रमुखकृतयः भवन्ति। विख्यातः हिन्दीचलचित्र  अभिनेता  अमिताभ् बच्चन् अस्य पुत्रः।