होमियो चिकित्सारीतेः पिता इति प्रथितः जर्मन् देशीयः भिषग्वरः क्रिस्ट्यन् फ्रेडरिक् सामुवल् हानिमान् अलोप्पति चिकितारीतौ बिरुदानन्तरबिरुदधारी आसीत्। तदानींतन काले प्रचलिता चिकित्सारीतौ अतृप्तः अयं होमियो चिकित्सारीतेः उपज्ञाता अभवत्।