भारते अणुशक्तिपर्यवेषणानाम् आरम्भं कृतवानयं होमी जहांगीर् भाभा भारत – आणवशास्त्रस्य पिता इति प्रथितः। भारतीयाणविकोर्ज आयोगस्य प्रथमाध्यक्षः   अयं भारतीय विज्ञानपरिषदः  अध्यक्षः च आसीत्। टाटा  इन्स्टिट्यूट् ओफ् फण्डमेन्टल् रिसर्च् इति संस्थायाः निदेशकत्वेन विराजितः  अयं  पद्मविभूषणेन भारतसर्वकारेण आदृतः। जनीवा यात्रायां विमानदुर्मृघटनया मृतः।