Category: Trends

 • प्रेष्यन्ताम् आशिषः गैर्वाण्याम्

  July 31, 2019
  When we realize the aim is hard to achieve then a real follower will born. - APJ Abdul kalam  
 • सविशेषता निरूपणम्

  July 31, 2019
  सविशेषता निरूपणम्। वण् प्लस् ७ प्रो (Oneplus 7pro) अभ्यन्तरम् (Internal) राम् (RAM) ६ /८ /१२ जि बि । १२८ /…
 • संस्कृतचलच्चित्रविषये नाट्यसत्रम्

  July 31, 2019
  संस्कृतचलच्चित्राध्ययनायैकं सर्गात्मकमेकदिवसीयं शिबिरम् | कथा पटकथा सम्भाषणं निदेशनमिति चलच्चित्रस्य समस्तक्षेत्राणापि सामान्यावबोधार्थं मेय मासस्य नवत्यां तिथ्यां (09-05-2019) केरलस्य सांस्कृतिककेन्द्रमिति ख्याते त्रिश्शिवपेरूरनगरे…
 • नाट्यसत्रम् 2019

  May 31, 2019
  संस्कृतचलच्चित्राध्ययनायैकं सर्गात्मकमेकदिवसीयं शिबिरम् | कथा पटकथा सम्भाषणं निदेशनमिति चलच्चित्रस्य समस्तक्षेत्राणापि सामान्यावबोधार्थं मेय मासस्य नवत्यां तिथ्यां (09-05-2019) केरलस्य सांस्कृतिककेन्द्रमिति ख्याते त्रिश्शिवपेरूरनगरे…